Komórki organizacyjne

Piecza Zastępcza

Zespół Pieczy Zastępczej
al. Monte Cassino 2, 
75- 412 Koszalin

p.o. kierownik zespołu: Małgorzata Kołodziejczak
mail: dpz@cuskoszalin.eu
tel. (94) 316 03 46
tel. (94) 316 03 51
tel. (94) 316 03 44

Przyjmuje interesantów poniedziałek-piątek w godzinach 8.00 do 14.00.
Obszar działania Zespołu obejmuje: Miasto Koszalin.

Rodzinna piecza zastępcza

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w środowisku naturalnym.

Szukamy osób, które czują wewnętrzne pragnienie niesienia miłości i ciepła, a także są gotowe poświęcić dzieciom swój czas i serce. Jest to oferta dla osób odważnych i odpowiedzialnych, które nie boją się wyzwań i pragną nadać nowy sens swojemu życiu przez pomoc drugiemu człowiekowi w myśl Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są :

Rodzina zastępcza:

 1. spokrewniona,
 2. niezawodowa,
 3. zawodowa:
 • zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego,
 • zawodowa specjalistyczna.
 1. rodzinny dom dziecka.

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie w tym:

 • traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
 • zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 • zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
 • zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
 • zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
 • zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
 • umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że Sąd postanowi inaczej.

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie nie pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa,

 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające zaspokojenie dziecku jego indywidualnych potrzeb w tym :
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • posiadają świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.

Rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka oferujemy:

 • świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (pomoc obligatoryjna),
 • dodatek dla rodziny zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dn. 26.10.1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (pomoc obligatoryjna),
 • świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka (pomoc fakultatywna),
 • dla rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (pomoc fakultatywna lub obligatoryjna w zależności od liczby dzieci),
 • pomoc w rozwiązywaniu zgłaszanych przez rodzinę problemów,
 • szkolenia.

CZYM JEST USAMODZIELNIENIE?

To proces, który rozpoczyna się już z chwilą przyjęcia małoletniego do placówki lub rodziny zastępczej i formalnie trwa od 18 do 25 roku życia. Ma on na celu wejście osoby usamodzielnianej w dorosłe, samodzielne życie w integracji ze środowiskiem. Tuż przed osiągnięciem pełnoletności osoba usamodzielniana wspólnie z opiekunem procesu spisuje indywidualny program usamodzielnienia. Oceny realizacji programu dokonuje się po ukończeniu przez nią 25 lat, chyba, że usamodzielnienie wychowanka nastąpi wcześniej. Wychowankowie po formalnym zakończeniu programu mogą nadal korzystać ze wsparcia, poradnictwa i pracy socjalnej. 

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

 • to dokument określający wszystkie ważne dla przyszłości młodego człowieka aspekty usamodzielnienia, opracowany przez wychowanka przy współudziale opiekuna,
 • dobrze opracowany program pozwala na szczegółowe zaplanowanie drogi życiowej usamodzielnianego wychowanka, w tym planu kontynuowania nauki,
 • program zawierający zobowiązanie wychowanka do realizacji poszczególnych etapów programu, zatwierdzony przez PCPR staje się podstawą do przyznania świadczeń związanych z usamodzielnieniem.

FORMY POMOCY

 • pomoc pieniężna na usamodzielnienie,
 • pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki,
 • pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
 • pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,

POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUOWANIE NAUKI

 • Pomoc ta przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w szkole ponadpodstawowej lub w szkole wyższej.
 • Pomoc przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia.

POMOC NA USAMODZIELNIENIE

 • W przypadku gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc wypłaca się po ukończeniu nauki, w uzasadnionych przypadkach pomoc tę można wypłacić w trakcie trwania nauki.
 • Warunkiem przyznania pomocy jest pisemna deklaracja osoby usamodzielnianej zawarta w programie usamodzielnienia, że pomoc ta zostanie przeznaczona na zaspokojenie ważnej, życiowej potrzeby, w szczególności na: polepszenie warunków mieszkaniowych, stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych, pokrycie wydatków związanych z nauką innych niż na kontynuację nauki.

POMOC NA ZAGOSPODAROWANIE W FORMIE RZECZOWEJ

Pomoc tę można przeznaczyć na:

 • materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania,
 • niezbędne urządzenia domowe,
 • pomoce naukowe,
 • sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.

OPIEKUN PROCESU USAMODZIELNIENIA

 • Opiekun usamodzielnienia towarzyszy wychowankowi przez cały proces usamodzielnienia, czyli do momentu zrealizowania programu usamodzielnienia i dokonania oceny końcowej procesu usamodzielnienia.
 • Osoba ta musi zostać zaakceptowana przez kierownika PCPR.
 • Jest to osoba wspierająca osobę usamodzielnianą w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych celów zawartych w indywidualnym programie usamodzielnienia.

Pomocy udziela

Zespół Pieczy Zastępczej w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin nr tel. (94) 316 03 44 (46, 51)


Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom

Trwa ładowanie...
Szukaj
about:blank
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x