Informacje o Centrum

Strona głównaInformacje o Centrum

Informacje o Centrum

DYREKTOR
Bogumiła Szczepanik

Zastępca Dyrektora
Urszula Borzęcka

Zastępca Dyrektora
Violetta Jakubowska

Główny Księgowy
Jowita Karpisz
 

Statut Centrum Usług Społecznych w Koszalinie – Do pobrania

Regulamin organizacyjny Centrum Usług Społecznych w Koszalinie – Do pobrania

Struktura organizacyjna Centrum Usług Społecznych w Koszalinie – Do pobrania


Cele statutowe, przedmiot działalności statutowej:

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie realizuje gminne i powiatowe zadania z zakresu pomocy społecznej, określone w ustawie o pomocy społecznej oraz innych przepisach, polegające w szczególności na:

 • rozpoznaniu potrzeb społecznych oraz poddaniu analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem;
 • tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowie niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 • organizowaniu pomocy społecznej w mieście;
 • wydawaniu decyzji o przyznaniu i wypłacaniu świadczeń;
 • pobudzaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb życiowych poszczególnych osób oraz całych rodzin;
 • organizowaniu opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów umieszczonych w nich dzieci;
 • realizowanie zadań z zakresu organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 • przyznawaniu pomocy usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk;
 • pomocy w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze;
 • prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy;
 • organizowaniu i prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa;
 • kierowaniu osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej;
 • przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych, okresowych i stałych;
 • opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
 • udzielaniu schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • sprawianiu pogrzebu.

We wdrażaniu rozwiązań zawartych w/w dokumentach oraz w realizacji programów i projektów mających na celu wyrównanie szans wszystkich mieszkańców Koszalina, w szczególności osób dotkniętych różnorodnymi problemami w dostępie do świadczeń pomocy społecznej oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, Centrum Usług Społecznych w Koszalinie współpracuje z licznymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Wśród licznych partnerów Centrum Usług Społecznych w Koszalinie wymienić należy m.in. Straż Miejską, Komendę Miejską Policji, Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział Rodzinny i Nieletnich, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, szkoły, Polski Czerwony Krzyż, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i  Przyjaciół „Opoka” i inne.

Trwa ładowanie...
Szukaj
about:blank
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x