Deklaracja dostępności

Strona głównaDeklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Usług Społecznych w Koszalinie  http://cuskoszalin.eu/ .

Data publikacji strony internetowej:  2017.12.29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017.12.29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia.

Deklarację sporządzono dnia: 2020.08.20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ireneusz Bieleń,  i.bielen@cuskoszalin.eu . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 316 03 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.  [ https://www.rpo.gov.pl/ ]

 

Dostępność architektoniczna

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin

Do budynku prowadzą dwa wejścia, oba wyposażone w przeszklone, automatycznie rozsuwane drzwi. Od strony wschodniej wejście pozbawione jest przeszkód architektonicznych i umożliwia łatwy i bezpieczny dostęp do siedziby Centrum. Od strony zachodniej trzeba pokonać schody z dwoma stopniami.

W pobliżu wejścia znajduje się ogólnodostępna winda, umożliwiająca dostęp na każdą nadziemną kondygnację budynku. Przyciski windy oznakowane są dodatkowo znakami alfabetu Braille’a, a na wyświetlaczu zobrazowana jest cyfra wskazująca kondygnację, odpowiednio: „0” – parter, „1” – I piętro, „2” – II piętro, „3” – III piętro, „4” – IV piętro. W windzie zamontowane jest urządzenie (interkom) pozwalające przywołać pomoc w sytuacji awarii, nie ma jednak komunikatów głosowych informujących o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi. Dostęp do drugiego i czwartego piętra oraz do części pomieszczeń na parterze ograniczony jest drzwiami otwieranymi po podaniu kodu na manipulatorze.

Na parterze, w strefie pozbawionej barier architektonicznych znajduje się Biuro Obsługi Klienta, Kancelaria, Informacja oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do południowego skrzydła budynku na parterze prowadzą schody z czterema stopniami oraz pochylnia, która nie jest przystosowana do osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej.

W pobliżu budynku znajduje się parking samochodowy. Przy wejściu głównym wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Znak języka migowego

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie udostępnia swoje usługi dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwane dalej „osobami uprawnionymi” za pomocą następujących środków komunikowania się:

 • pocztą elektroniczną – kancelaria@cuskoszalin.eu  - na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania w CENTRUM, itp.,
 • faksem (94) 316 03 28,
 • elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej – ePUAP,
 • drogą pocztową.

Ponadto osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie może skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Potrzebę skorzystania z usługi należy zgłosić przez złożenie wniosku w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w Ośrodku (z wyłączeniem sytuacji nagłych) za pomocą wyżej wymienionych środków komunikowania się.

Zgłoszenie powinno obejmować następujące informacje:

 • imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 • adres zamieszkania,
 • nr tel. osoby słyszącej upoważnionej do kontaktów z osobą uprawnioną,
 • orzeczenie o niepełnosprawności osoby uprawnionej,
 • informacja na temat sprawy załatwianej w Ośrodku przez osobę uprawnioną (w przypadku sprawy, która jest w toku, należy podać sygnaturę sprawy),
 • planowany termin skorzystania ze świadczenia (dzień i godzina).

Świadczenie usługi tłumacza języka migowego jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pracownik do kontaktu w sprawach usługi tłumacza języka migowego (PJM):

Pani Aleksandra Cyc – Dział Pieczy Zastępczej, pok. 332, tel. 94 316 03 73

Trwa ładowanie...
Szukaj
about:blank
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x