Usługi społeczne

Strona głównaUsługi społeczne

Usługi społeczne

Usługi społeczne są finansowane w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych Koszalin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zakwalifikowanie do skorzystania z usług odbywa się na zasadach określonych w Programie Usług Społecznych. Usługi realizowane w ramach projektu nieodpłatne dla Odbiorców. Złożenie wniosku jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji uczestnictwa w projekcie „Centrum Usług Społecznych Koszalin”.


Wniosek oraz regulaminy korzystania z usług dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Społecznych w Koszalinie w zakładce Usługi Społeczne Projekt CUS:

Przejdź do: KARTY USŁUG i ŚWIADCZEŃ - formularze wniosków

 

Tryb przyznania usług:

 • usługi przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego,
 • przyznanie usług nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,
 • w niektórych przypadkach przyznanie usług może zostać poprzedzone rozeznaniem potrzeb (rozmowa),
 • podstawą do skorzystania z usług jest karta kwalifikacji do usługi wydawana przez Centrum Usług Społecznych.

 


Usługa „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego”

Odbiorca usługi - mieszkaniec Koszalina (osoba niesamodzielna, osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoba powyżej 75 roku życia, będąca osobą samotną lub prowadząca gospodarstwo domowe z drugą osobą powyżej 75 roku życia) zakwalifikowany do korzystania z usług społecznych w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie.

Zakres usługi:

 1. wypożyczenie sprzętu na okres do 3 miesięcy,
 2. dowóz sprzętu do miejsca zamieszkania Odbiorcy,
 3. montaż sprzętu (jeśli wymaga tego sytuacja),
 4. nauka obsługi sprzętu,
 5. odbiór sprzętu rehabilitacyjnego (po zakończonym okresie).

Usługa może zostać zrealizowana w okresie trwania Programu Usług Społecznych,
tj. od 01.10.2021 do 30.09.2023r.
Przejdź do: Regulamin usługi "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego"

 


Mobilna usługa pielęgnacji paznokci

Odbiorca usługi - mieszkaniec Koszalina (osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoba niesamodzielna) zakwalifikowany do korzystania z usług społecznych w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie.

Zakres usługi:

 1. skrócenie i oszlifowanie płytki paznokci u rąk,
 2. skrócenie i oszlifowanie płytki paznokci u stóp,
 3. skrócenie i oszlifowanie płytki paznokci u rąk i stóp.

Odbiorca może skorzystać z usługi w okresie trwania Programu, tj. od 01.10.2021
do 30.09.2023r.
Przejdź do: Regulamin usługi "Mobilna usługa pielęgnacja paznokci"

 


Mobilne usługi pielęgnacyjne – usługa fryzjerska

Odbiorca usługi - mieszkaniec Koszalina (osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoba niesamodzielna) zakwalifikowany do skorzystania z usług społecznych realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Koszalinie w ramach Programu Usług Społecznych.

Zakres usługi

 1. „Mobilne usługi pielęgnacyjne - usługa fryzjerska” obejmuje:
  -strzyżenie damskie/męskie,
  -modelowanie damskie/męskie,
  -strzyżenie z modelowaniem damskie/męskie.
 2. Usługa realizowana będzie w miejscu zamieszkania Odbiorcy.

Odbiorca może skorzystać z usługi w okresie trwania Programu Usług Społecznych, tj.
w okresie od 01.10.2021 do 30.09.2023r.
Przejdź do: Regulamin usługi "Mobilna usługa fryzjerska"

 


Usługa porządkowa – usługa pralnicza

Odbiorca usługi - mieszkaniec Koszalina (osoba niesamodzielna, osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoba powyżej 75 roku życia, będąca osobą samotną
lub prowadząca gospodarstwo domowe z drugą osobą powyżej 75 roku życia) zakwalifikowany do korzystania z usług społecznych w Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie.

Zakres usługi:

 1. Zakres wykonywanych prac obejmuje m.in. pościel, narzuty, koce, ręczniki, kołdry, firany.
 2. Jednorazowo możliwe jest objęcie usługą 4 rodzajów asortymentu.
 3. Usługa zawiera odbiór rzeczy od Odbiorcy, jak również dowóz wypranego asortymentu do miejsca zamieszkania Odbiorcy.  

Usługa może zostać zrealizowana w okresie trwania programu Usług Społecznych
tj. od 01.10.2021 do 30.09.2023r.
Przejdź do: Regulamin usługi "Usługa pralnicza"

 


Usługa porządkowa – mycie okien

Odbiorca usługi - mieszkaniec Koszalina (osoba niesamodzielna, osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoba powyżej 75 roku życia będąca osobą samotną
lub prowadząca gospodarstwo domowe z drugą osobą powyżej 75 roku życia) zakwalifikowany do korzystania z usług społecznych w Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie.

Zakres usługi:

 1. Usługa obejmuje kompleksowe mycie szyb z obydwu stron, ram okiennych mi parapetów
 2. Usługa nie obejmuje ściągania firan, zasłon, rolet i żaluzji.

Odbiorca może skorzystać z usługi w okresie trwania Programu Usług Społecznych
tj. od 01.10.2021 do 30.09.2023r.
Przejdź do: Regulamin usługi "Mycie okien"

 


Usługa porządkowa – porządkowanie nagrobków

Odbiorca usługi - mieszkaniec Koszalina (osoba niesamodzielna, osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoba powyżej 75 roku życia, będąca osobą samotną lub prowadząca gospodarstwo domowe z drugą osobą powyżej 75 roku życia) zakwalifikowany do korzystania z usług społecznych w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie

Zakres usługi:

 1. Usługa obejmuje uporządkowanie lub odśnieżenie w okresie zimowym jednego nagrobka na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie oraz zapalenie znicza.
 2. Usługa nie obejmuje usuwania ani przycinania krzewów, krzaków i drzew.
 3. : we wniosku należy wskazać dokładne miejsce położenia grobu, tj. nr kwatery, rząd, nr grobu lub imię i nazwisko osoby pochowanej, datę śmierci.                 

Odbiorca może skorzystać z usługi w okresie trwania Programu Usług Społecznych,
tj. od 01.10.2021 do 30.09.2023r.
Przejdź do: Regulamin usługi "Porządkowanie nagrobków"

 


Mediacje dla rodziny

Odbiorca usługi – mieszkaniec Koszalina zakwalifikowany do skorzystania
z usług społecznych realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Koszalinie.

Zakres usługi:

 1. Mediacje partnerskie
 2. Mediacje rodzinne
 3. Mediacje międzypokoleniowe
 4. Mediacje sąsiedzkie

Odbiorca może skorzystać z usługi w okresie trwania Programu Usług Społecznych,
do 30.09.2023r.

Przejdź do: Regulamin usługi "Mediacje dla rodziny"

 


Opiekun szyty na miarę

Odbiorca usługi – mieszkaniec Koszalina będący opiekunem faktycznym, zakwalifikowany do korzystania z usług społecznych w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie.

Zakres usługi:

Usługa  obejmuje wsparcie dla opiekunów faktycznych w formie szkolenia dostosowanego do stanu zdrowia osób zależnych (np. osoby po udarach, osoby całkowicie leżące, osoby poruszające się w obrębie mieszkania przy wsparciu sprzętu rehabilitacyjnego, osoby z PEG, osoby ze stomią itp.), przy czym szkolenie nie obejmuje czynności pielęgnacyjnych dróg oddechowych (np. pielęgnacja rurki tracheostomijnej).

Szkolenie obejmuje:
1) podstawowe zasady opieki i pielęgnacji osób zależnych,
2) podstawowe zasady przeciwdziałania odleżynom,
3) podstawowe zasady rehabilitacji w warunkach domowych z wykorzystaniem
przedmiotów dostępnych w domu,
4) komunikację z podopiecznym – kształtowanie umiejętności skutecznego
porozumiewania się z osobą niesamodzielną/niepełnosprawną,
5) radzenie sobie z trudnymi zachowaniami osób wymagających wsparcia,
6) zasady żywienia osoby leżącej,
7) wsparcie informacyjne dla opiekunów faktycznych

Usługa może być realizowana w okresie trwania Programu Usług Społecznych,tj. od 22.11.2021 do 30.09.2023r. w wymiarze 4 godziny/osobę (1-2 spotkania).
Przejdź do: Regulamin usługi "Opiekun szyty na miarę"

 


POMOCna Taksówka

Odbiorca usługi - mieszkaniec Koszalina będący osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osobą niesamodzielną, dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności zawierającym wskazanie o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, osobą powyżej 75 roku życia będącą osobą samotną lub prowadzącą gospodarstwo domowe z drugą osoba powyżej 75 roku życia.

Zakres usługi

Zapewnienie dojazdu (transport do i z powrotem):
- z miejsca zamieszkania do placówki medycznej /rehabilitacyjnej (z wyłączeniem transportów
medycznych),
- do urzędu (w razie potrzeby),
- do wskazanego miejsca w celu realizacji potrzeb duchowych,
- zapewnienie asysty – w drodze do/z pojazdu, mieszkania, miejsca docelowego,
- postój/oczekiwanie w miejscu docelowym (lub w najbliższym możliwym miejscu)
maksymalnie do 1 h w drodze do/z pojazdu, mieszkania, miejsca docelowego.

Usługa obejmuje transport Odbiorcy oraz możliwość przewozu sprzętu, umożliwiającego przemieszczanie się Odbiorcy (np. balkonik, kule, wózek inwalidzki – nie dotyczy wózka elektrycznego).
Umieszczenie sprzętu w pojeździe leży po stronie Wykonawcy.
Usługa nie obejmuje transportu w pozycji leżącej ani specjalistycznego transportu medycznego i sanitarnego. Usługa nie obejmuje transportu medycznego i sanitarnego finansowanego ze środków publicznych. Wnioskodawca może starać się jednorazowo w złożonym wniosku o maksymalnie
5 przejazdów w jednym miesiącu.

Miejscem świadczenia usługi są granice administracyjne Miasta Koszalina.

Odbiorcy przysługuje możliwość skorzystania z usługi w okresie trwania Programu, tj. do 30.09.2023r.

Przejdź do: regulamin usługi "POMOCna Taksówka"

 


Złota rączka

Odbiorca usługi - mieszkaniec Koszalina (osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, opiekun osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności zawierającym wskazanie o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, osoba powyżej 65 roku życia będąca osobą samotną lub prowadzącą gospodarstwo domowe z drugą osobą powyżej 65 roku życia) zakwalifikowany do korzystania z usług społecznych w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie.

Zakres usługi

Pomoc przy drobnych domowych usterkach niewymagających natychmiastowej interwencji ani uprawnień.
Katalog napraw, tzw. „koszyk usług” świadczonych w ramach usługi zawiera:
1) regulację drzwi,
2) uszczelnienie drzwi,
3) naprawę lampy,
4) montaż lampy,
5) wymianę żarówki w lampie,
6) montaż/wymianę spłuczki (nie obejmuje spłuczki podtynkowej),
7) montaż, wymianę deski klozetowej,
8) naprawę, nasmarowanie, wymianę, wyregulowanie zawiasu,
9) naprawę, nasmarowanie, wymianę, wyregulowanie zamku,2
10) naprawę, nasmarowanie, wymianę, wyregulowanie klamki,
11) naprawę, nasmarowanie, wymianę, wyregulowanie gałki,
12) naprawę, nasmarowanie, wymianę, wyregulowanie uchwytu w drzwiach/szafach,
13) montaż lustra/obrazu,
14) montaż uchwytu/wieszaka,
15) montaż półki,
16) montaż karnisza,
17) wymianę uszczelki np. w kranie, słuchawce, wężu prysznicowym, baterii łazienkowej, muszli klozetowej (1 szt.),
18) wymianę słuchawki prysznicowej,
19) wymianę baterii kuchennej,
20) wymianę baterii łazienkowej,
21) drobną naprawę mebla (sklejenie, skręcenie) - nie dotyczy mebli nowo zakupionych,
22) podłączenie pralki/zmywarki (nie naprawa),
23) montaż gniazdka elektrycznego (stawka za punkt),
24) montaż włącznika prądu (stawka za punkt),
25) udrażnianie zatkanej rury,
26) wymianę syfonu,
27) uszczelnienie silikonem przecieku: np. przy wannie, brodziku, umywalce

W ramach usługi Wykonawca zapewnia podstawowe materiały, w szczególności:
1) systemy i osprzęt instalacyjny (np. puszka elektryczna, złączki elektryczne),
2) akcesoria zasilające (np. węże odpływowe, przedłużki, śrubniki, uszczelki, głowice do kranów, syfony),
3) systemy mocowania i uszczelnień (np. kleje, taśmy, zaprawy, silikony, uszczelki okienne, gipsy itp.)3
4) drobne akcesoria metalowe (np. kątowniki montażowe, haczyki, gwoździe, profile, wkręty, kołki),
5) inne, racjonalne dobrane, drobne materiały, niezbędne do zrealizowania konkretnej usługi,
6) sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania usługi.

Miejscem świadczenia usługi są granice administracyjne Miasta Koszalina.

Odbiorcy przysługuje możliwość skorzystania z usługi w okresie trwania Programu, tj. do 30.09.2023r.

Przejdź do: regulamin usługi "Złota Rączka"

 

Indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci i młodzieży

Odbiorca usługi - mieszkaniec Koszalina w wieku do 18 roku życia, zakwalifikowany do skorzystania z usług społecznych realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Koszalinie w ramach Programu Usług Społecznych

Zakres usługi

Indywidualna terapia logopedyczna obejmuje:
1) ocenę i diagnozę z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych  w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń w komunikowaniu,
2) ocenę i interpretację wyników badań oraz formułowanie wskazań logopedycznych,
3) ustalanie postępowania korekcyjno-terapeutycznego,
4) terapię logopedyczną,
5) prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej,
6) systematyczne (w okresie wskazanym w kwalifikacji) przekazywanie opiekunom ustawowym/prawnym programu ćwiczeń wspomagających terapię logopedyczną – plan pracy w domu z zaleceniami do utrwalania.
Dla jednego Odbiorcy usługi przewiduje się 12 godzin sesji terapeutycznej – w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia terapii.

Usługa może zostać zrealizowana w okresie trwania Programu Usług Społecznych, tj. od 01.10.2021 do 30.09.2023r.

Przejdź do: Regulamin usługi "Indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci i młodzieży"
 

Szkoła dla rodziców

Odbiorcy usługi -  mieszkańcy Koszalina, zakwalifikowani w ramach Programu Usług Społecznych do korzystania z usług społecznych w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie.

Zakres usługi

1. Usługa „Szkoła dla rodziców” polega na uczestnictwie w warsztacie grupowym podnoszącym kompetencje rodzicielskie i wychowawcze rodziców. Celem jest wsparcie rodziców/opiekunów prawnych w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi/młodzieżą, identyfikacja własnych trudności i nieprawidłowych reakcji na zachowanie dzieci, nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku, refleksja nad postawą wychowawczą, wzmocnienie umiejętności porozumiewania się oraz spędzania czasu wolnego z dziećmi, wymiana doświadczeń.
2. Czas trwania warsztatu obejmuje 40 h i może w nim uczestniczyć maksymalnie 10 osób.

Odbiorca może skorzystać z usługi jeden raz w okresie trwania Programu Usług Społecznych

Przejdź do: Regulamin usługi "Szkoła dla rodziców"

 

Trening umiejętności społecznych

Odbiorca usługi - mieszkaniec Koszalina w wieku do 18 roku życia, zakwalifikowany do skorzystania z usług społecznych realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Koszalinie w ramach Programu Usług Społecznych.

Zakres usługi

Dla jednego uczestnika treningu przewiduje się około 12 godzin treningu – w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia treningu.

Odbiorca może skorzystać z usługi w okresie trwania Programu Usług Społecznych, jednak nie później tj. do 31.08.2023r.

Przejdź do: Regulamin usługi "Trening umiejętności społecznych"

 

Terapia dietetyczna dla dzieci i młodzieży

Odbiorca usługi - mieszkaniec Koszalina w wieku do 18 roku życia, zakwalifikowany do skorzystania z usług społecznych realizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Koszalinie w ramach Programu Usług Społecznych.

Zakres usługi

1.Terapia będzie miała następujący przebieg:
1) pierwsza konsultacja dietetyczna (wywiad, analiza składu ciała, pomiar wagi),
2) druga konsultacja dietetyczna (ustalenie indywidualnego 14-dniowego jadłospisu, zalecenia żywieniowe),
3) trzecia konsultacja dietetyczna – kontrolna (pomiar wagi, analiza składu ciała,
ewentualna modyfikacja jadłospisu, dalsze zalecenia).

2. Dla jednego Odbiorcy usługi przewiduje się nie więcej niż 3 godziny terapii dietetycznej – w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia terapii.

Odbiorca może skorzystać z usługi w okresie trwania Programu Usług Społecznych, jednak nie później tj. do 31.08.2023r.

Przejdź do: Regulamin usługi "Terapia dietetyczna dla dzieci i młodzieży"

 

 

 

 

Trwa ładowanie...
Szukaj
about:blank
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x