Komórki organizacyjne

Strona głównaKomórki organizacyjne Dział Świadczeń Wspierających Rodzinę

Dział Świadczeń Wspierających Rodzinę

Dział Świadczeń Wspierających Rodzinę

al. Monte Cassino 2

75-412 Koszalin

 

Kierownik: Magdalena Waszewska

mail: dsw@cuskoszalin.eu

tel. (94) 316 03 22

 

Dział Świadczeń Wspierających Rodzinę ustala uprawnienia do niżej wymienionych świadczeń:

1) Rodzinnych
a) Zasiłek rodzinny, do którego mogą przysługiwać (w zależności od sytuacji) dodatki:
- z tytułu urodzenia dziecka,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
b) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe),
c) Zasiłek pielęgnacyjny,
d) Specjalny zasiłek opiekuńczy,
e) Świadczenie pielęgnacyjne,
f) Świadczenie rodzicielskie,
g) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla osób zamieszkałych na terenie miasta Koszalina (tzw. becik koszaliński),

2) Jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Od 01 lutego 2023 r. w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Jednorazowe świadczenie przysługuje w wysokości
4 000 zł.

3) Świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18. roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25. roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza ustalone kryterium dochodowe, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, przysługuje ono w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującej danej osobie uprawnionej, a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy wysokość świadczenia z funduszu przysługującego danej osobie uprawnionej ustalona w sposób opisany wyżej jest niższa niż 100 zł świadczenie to nie przysługuje.

Poza przyznawaniem w/w świadczeń Dział Świadczeń Wspierających Rodzinę, na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzi również postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Szczegółowe informacje nt. przyznawania ww. świadczeń oraz wzory druków dostępne są na stronie:

http://cus.koszalin.ibip.pl/public/?id=188712

4) Dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych, czyli zmniejszenie kosztów związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Wysokość świadczenia podlega ustalonemu obliczeniu arytmetycznemu, zależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym, wielkości powierzchni użytkowej lokalu, wysokości wydatków mieszkaniowych i dochodu gospodarstwa domowego uzyskanego w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku. Warunkiem otrzymania dodatku mieszkaniowego jest spełnienie równocześnie poniższych kryteriów:

 • posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,
 • nieprzekroczenie granicznej powierzchni użytkowej mieszkania (tj. określona w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych powierzchnia normatywna powiększona o 30 % lub o 50% pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni całego lokalu),
 • spełnienie kryterium dochodowego (40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie jednoosobowym lub 30 % tego wynagrodzenia w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującego w dniu złożenia wniosku).

Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 70 % wydatków na powierzchnię normatywną lokalu oraz nie może być niższa od 0,5 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

Szczegółowe informacje nt. przyznawania ww. świadczenia oraz wzory druków dostępne są na stronie:

http://cus.koszalin.ibip.pl/public/?id=188716    

5) Program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Koszalina z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku

Program adresowany jest do osób, które:

 • są uczestnikami Programu Koszalińska Karta Mieszkańca pn. „Kocham Koszalin”,
 • ukończyły 60 rok życia,
 • samotnie zamieszkują w lokalu lub domu,
 • posiadają tytuł prawny do ww. lokalu lub domu,
 • osiągają miesięczny dochód netto nie przekraczający 300% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • nie korzystają z dodatku mieszkaniowego.

Osoba uprawniona uzyskuje pomoc finansową na częściowe pokrycie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 26,10 zł miesięcznie, począwszy od miesiąca złożenia wniosku do 31 grudnia 2023 roku.

Szczegółowe informacje nt. przyznawania ww. świadczenia oraz wzory druków dostępne są na stronie:

http://cus.koszalin.ibip.pl/public/?id=248559

6) Koszaliński Program „Lek dla Seniora” na rok 2023

Program adresowany jest do osób, które:

 • są uczestnikami Programu Koszalińska Karta Mieszkańca pn. „Kocham Koszalin”,
 • ukończyły 60 lat,
 • są przewlekle chore,
 • osiągają miesięczny dochód netto, który mieści się w przedziale powyżej 100% do 200% kryterium dochodowego określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ponoszą wydatki na leki zalecone przez lekarza,

Wydatki na leki poniesione w miesiącu złożenia wniosku albo w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, muszą przekroczyć kwotę 50 zł.

Wniosek może zostać złożony nie częściej niż 2 razy w roku kalendarzowym.

Pomoc finansowa przyznawana jest do kwoty wymienionej na fakturze i jednorazowo nie może być wyższa od kwoty 150,00 zł.

Szczegółowe informacje nt. przyznawania ww. świadczenia oraz wzory druków dostępne są na stronie:

http://cus.koszalin.ibip.pl/public/?id=228355

7) Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11 sierpnia 2022 r., albo po 11 sierpnia 2022 r. w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł. Natomiast, w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł. (aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym lub zaświadczenie wydane przez to przedsiębiorstwo potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh).

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r. 

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku do zakupu peletu drzewnego lub innego rodzaju biomasy, drewna kawałkowego, gazu i oleju opałowego a także gospodarstwom domowym, które mają zainstalowaną fotowoltaikę.

Szczegółowe informacje nt. przyznawania ww. świadczenia oraz wzory druków dostępne są na stronie:

http://cus.koszalin.ibip.pl/public/?id=259038

8) Sekcja ds. PFRON realizuje następujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:

1.  Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

2. Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

3. Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

4. Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

5. Dofinansowanie ze środków PFRON przedsięwzięć z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych, organizowanych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

6.  Dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

7.   Nadzór merytoryczny oraz finansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej.

      - Pilotażowy program „Aktywny samorząd”:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

      - Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

      - Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
  oraz oprogramowania,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego nabytego w ramach programu,

      - Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
  w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

      - Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w tym:

 1. opłata za naukę (czesne),
 2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
 3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Szczegółowe informacje nt. przyznawania ww. świadczeń oraz wzory druków dostępne są na stronie:

http://cus.koszalin.ibip.pl/public/?id=188718

Trwa ładowanie...
Szukaj
about:blank
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x