Komórki organizacyjne

Strona głównaKomórki organizacyjne Dział Świadczeń Wspierających Rodzinę

Dział Świadczeń Wspierających Rodzinę

Dział Świadczeń Wspierających Rodzinę
al. Monte Cassino 2
75-412 Koszalin

Kierownik: Anna Kowalczyk – Ryfun
mail: dsw@cuskoszalin.eu
tel. (94) 316 03 22

Dział Świadczeń Wspierających Rodzinę ustala uprawnienia do niżej wymienionych świadczeń:

1) Rodzinnych
a) Zasiłek rodzinny, do którego mogą przysługiwać (w zależności od sytuacji) dodatki:
- z tytułu urodzenia dziecka,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

b) Zasiłek pielęgnacyjny,
c) Świadczenie pielęgnacyjne,
d) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe),
e) Specjalny zasiłek opiekuńczy,
f) Świadczenie rodzicielskie,
g) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla osób zamieszkałych na terenie miasta Koszalina (tzw. becik koszaliński),

2) Zasiłków dla opiekunów;

3) Świadczenia wychowawczego (tzw."500+");

4) Jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

5) Alimentacyjnych

Poza przyznawaniem w/w świadczeń Dział Świadczeń Wspierających Rodzinę, na podstawie ustawy
z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzi również postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Pozostałe informacje oraz wzory druków dostępne na stronie:
http://cus.koszalin.ibip.pl/public/?id=188712

 

6) Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych, czyli zmniejszenie kosztów związanych
z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Wysokość świadczenia podlega ustalonemu obliczeniu arytmetycznemu, zależnie od liczby osób gospodarstwa domowego, wielkości powierzchni użytkowej lokalu, wysokości wydatków mieszkaniowych i dochodu gospodarstwa domowego uzyskanego
w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku. Warunkiem otrzymania dodatku mieszkaniowego jest spełnienie równocześnie poniższych kryteriów:

•      posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,

•      nieprzekroczenie granicznej powierzchni użytkowej mieszkania (tj. określona w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych powierzchnia normatywna powiększona 30 % lub o 50% pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni całego lokalu),

•      spełnienie kryterium dochodowego (40 % przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w gospodarstwie jednoosobowym lub 30 % tego wynagrodzenia
w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującego w dniu złożenia wniosku).

Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 70 % wydatków na powierzchnię normatywną lokalu oraz nie może być niższa od 0,5 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

 

Szczegółowe informacje nt. przyznawania ww. świadczenia oraz wzory druków
dostępne są na stronie:

http://cus.koszalin.ibip.pl/public/?id=188716


7) Program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Koszalina
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku

Program adresowany do osób, które:

•   ukończyły 60 rok życia

•   samotnie zamieszkują w lokalu lub domu,

•   posiadają tytuł prawny do ww. lokalu lub domu,

•   osiągają miesięczny dochód netto nie przekraczający 300% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

•   nie korzystają z dodatku mieszkaniowego

 

8) Koszaliński Program „Lek dla Seniora” na lata 2019-2022

Program adresowany do osób, które:

•   ukończyły 60 lat,

•   są przewlekle chore,

•   osiągają miesięczny dochód netto, który mieści się w przedziale powyżej 100% do 200% kryterium dochodowego określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

•   ponoszą wydatki na leki zlecone przez lekarza,

•   są mieszkańcami Koszalina.

Wydatki na leki w miesiącu złożenia wniosku muszą przekroczyć kwotę 100,00 zł.

Wniosek może zostać złożony nie częściej niż 2 razy w roku kalendarzowym.

Pomoc finansowa przyznawana jest do kwoty wymienionej na fakturze i nie może być wyższa od kwoty 150,00 zł.

Uchwała nr V/83/2019 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Koszalińskiego Programu „Lek dla Seniora” na lata 2019-2022

Uchwała Nr XXXV/578/2021 w sprawie zmiany niektórych uchwał związanych z działalnością Centrum Usług Społecznych w Koszalinie

 

9) Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy przysługuje osobom, których przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

•   jednoosobowym – 2100 zł

•   wieloosobowym – 1500 zł na osobę.


W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanego dodatku osłonowego wynosi 20 zł.


Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:
1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób:
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Powyższe źródła ogrzewania muszą być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego wynosi wówczas rocznie:
1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
 

Wnioski o wypłatę należy złożyć do 31.10.2022 r. Dokumenty złożone po tej dacie nie będą rozpatrzone.

Trwa ładowanie...
Szukaj
about:blank
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x