Komórki organizacyjne

Strona głównaKomórki organizacyjne Osoby starsze i niepełnosprawne

Osoby starsze i niepełnosprawne

Osoby starsze i niepełnosprawne
Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych
al. Monte Cassino 2,
75- 412 Koszalin

Barbara Karmazyn – Gawęda - Kierownik działu
e-mail: osn@cuskoszalin.eu
tel. (94) 316-03-42
pokój nr 219-228 – pracownicy socjalni, tel. (94) 316-04-10 (pracownik dyżurny)

 

Do zadań Działu ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych należy:

1.   rozpoznawanie potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,

2.   kwalifikowanie ww. osób do uzyskania pomocy w formie: usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pobytu w dziennym domu pomocy, środowiskowym domu samopomocy, umieszczenia w domu pomocy społecznej,

3.   ustalanie odpłatności za ww. pomoc.

 

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Zakres usług, uzależniony od rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności, obejmuje:

1.   czynności pielęgnacyjne – karmienie, mycie, ubieranie, zmiana bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie odleżynom i odparzeniom itp.,

2.   czynności gospodarcze – zakup artykułów spożywczych, przygotowanie posiłku lub jego dostarczanie, utrzymanie w czystości sprzętu gospodarstwa domowego, sanitarnego i pomieszczenia, w którym podopieczny przebywa, pranie odzieży, palenie w piecu itp.,

3.   pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Nadrzędnym celem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest:

1.   kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,

2.   motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,

3.   nabywanie umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych,

4.   asystowanie w codziennych czynnościach życiowych,

5.   wspieranie psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjno – terapeutycznego, zmierzającego do aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

 

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, ustalana jest w trakcie rodzinnego wywiadu środowiskowego i uzależniona jest od wysokości dochodów osoby samotnie gospodarującej lub rodziny ubiegającej się o pomoc.

Więcej informacji nt. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych znajduje się na stronie: http://cus.koszalin.ibip.pl/public/?id=188719

 

Dzienne domy pomocy

Dzienne Dom Pomocy przeznaczone są dla osób w wieku +60, będących mieszkańcami Koszalina, o ograniczonej sprawności psychofizycznej wymagających wsparcia ze względu na wiek, trudną sytuację materialną lub rodzinną, szukających kontaktu i przyjaźni oraz pragnących w ciekawy i pożyteczny sposób zagospodarować wolny czas. Osoba ubiegająca się o pobyt w Dziennym Domu Pomocy jest zobowiązana do wypełnienia formularza w ramach rekrutacji wstępnej, przed złożeniem wniosku

1.     Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek" ul. Piłsudskiego 64, tel. (94) 341-92-67,

2.     Dzienny Dom Pogodna Jesień „Senior+” ul. Teligi 4, tel. (94) 717-08-98.

Więcej informacji nt. funkcjonowania i oferty dziennych domów pomocy można uzyskać na stronie: http://cus.koszalin.ibip.pl/public/?id=190390

 

Domy pomocy społecznej

W sytuacji braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej (DPS) to instytucja, której zadaniem jest między innymi zapewnienie - osobom tego wymagającym - całodobowej opieki, zamieszkania, wyżywienia, pomocy w podstawowych, najważniejszych czynnościach życiowych.

Aby ubiegać się o przyjęcie do domu pomocy społecznej należy złożyć wniosek w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie. Należy przy tym pamiętać, że osobę kieruje się do domu pomocy społecznej na jej wniosek (przy świadomym wyrażeniu woli) lub jej przedstawiciela ustawowego.

Następnym krokiem jest spotkanie z pracownikiem socjalnym, który przeprowadzi wywiad środowiskowy i ustali sytuację zdrowotną, materialną i życiową danej osoby. W dalszej kolejności należy skompletować niezbędną dokumentację (m.in. zaświadczenia lekarskie, zaświadczenie o dochodach albo decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia).

Na podstawie skompletowanej dokumentacji Centrum wyda decyzję o skierowaniu i umieszczeniu w domu pomocy społecznej lub odmowie takiego skierowania.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Opłata zostaje ustalona w formie decyzji administracyjnej.

W pierwszej kolejności koszty pobytu w placówce pokrywa mieszkaniec. Mieszkaniec płaci nie więcej niż 70% swojego dochodu.

Jeżeli mieszkaniec nie jest w stanie uiścić pełnej opłaty za dps to koszty obciążają kolejno małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodziców).

Wysokość opłat ponoszonych przez osoby zobowiązane określa art. 61 ustawy o pomocy społecznej tj:

a)     w przypadku gdy małżonek, wstępni, zstępni są osobami samotnie gospodarującymi, a ich dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, to kwota dochodu, która pozostanie po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium (tj. 2.328,00 zł),

b)     w przypadku gdy małżonek, wstępni, zstępni są członkami rodziny, a posiadany dochód na osobę rodzinie jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, kwota pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 1.800,00 zł).

W przypadku gdy rodzina nie jest w stanie ponosić odpłatności lub gdy osoba skierowana do domu pomocy społecznej nie ma osób zobowiązanych do pomocy, różnicę pomiędzy opłatą osoby skierowanej a kosztem pobytu ponosi gmina, z której osoba została skierowana.

Informacje dotyczące kierowania mieszkańców Koszalina do domów pomocy społecznej znajdują się na stronie: http://cus.koszalin.ibip.pl/public/?id=190390

 

Przyznawanie pobytu w środowiskowych domach samopomocy

- „Odrodzenie”, ul. Odrodzenia 34, tel. (94) 341-92-71/341-91-72,

- „Przyszłość”, ul. Zwycięstwa 119, tel. (94) 341-92-93.

Środowiskowe Domy Samopomocy „Odrodzenie” i „Przyszłość” w Koszalinie przeznaczone są dla osób w wieku od 18 do 60 roku życia, przewlekle chorych psychicznie lub z przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych oraz trudnościami w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym.

- Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Budowniczych 6, tel. (94) 716-09-77.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Koszalinie przeznaczony dla osób w wieku od 18 do 60 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności), mających trudności w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym.

 

 

Trwa ładowanie...
Szukaj
about:blank
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x