Komórki organizacyjne

Strona głównaKomórki organizacyjne Osoby starsze i niepełnosprawne

Osoby starsze i niepełnosprawne

Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych
al. Monte Cassino 2,
75- 412 Koszalin

Barbara Karmazyn – Gawęda - Kierownik działu
email: osn@cuskoszalin.eu
tel. (94) 316 03 42
pokój nr 219-228 – pracownicy socjalni, tel: 94/316-04-10 (pracownik dyżurny)

Do zadań Sekcji ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych należy:

 1. rozpoznawanie potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,
 2. kwalifikowanie ww. grupy osób do uzyskania pomocy w formie pomocy instytucjonalnej (dzienne domy pomocy, domy pomocy społecznej) oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, środowiskowych domów samopomocy,
 3. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
 4. ustalanie odpłatności za przyznane świadczenia.

 Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Zakres usług, uzależniony od rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności, obejmuje:

 1. czynności pielęgnacyjne – karmienie, mycie, ubieranie, zmiana bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie odleżynom i odparzeniom itp.
 2. czynności gospodarcze – zakup artykułów spożywczych, przygotowanie posiłku lub jego dostarczanie, utrzymanie w czystości sprzętu gospodarstwa domowego, sanitarnego i pomieszczenia, w którym podopieczny przebywa, pranie odzieży, palenie w piecu itp.
 3. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Nadrzędnym celem przyznawanym przez Centrum specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest:

 1. kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
 2. motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
 3. nabywanie umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych,
 4. asystowanie w codziennych czynnościach życiowych,
 5. wspieranie psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

 Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, jaką ponoszą świadczeniobiorcy, ustalana jest w trakcie rodzinnego wywiadu środowiskowego i uzależniona jest od wysokości dochodów osoby samotnie gospodarującej lub rodziny ubiegającej się o pomoc.

Więcej informacji nt. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych znajduje się na stronie:

http://cus.koszalin.ibip.pl/public/?id=188719

  Dzienne domy pomocy

Dzienne Dom Pomocy przeznaczone są dla osób w wieku +60, będących mieszkańcami Koszalina, o ograniczonej sprawności psychofizycznej wymagających wsparcia ze względu na wiek, trudną sytuację materialną lub rodzinną, szukających kontaktu i przyjaźni oraz pragnących w ciekawy i pożyteczny sposób zagospodarować wolny czas. Osoba ubiegająca się o pobyt w Dziennym Domu Pomocy jest zobowiązana do wypełnienia formularza w ramach rekrutacji wstępnej, przed złożeniem wniosku.

1. Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek" ul. Piłsudskiego 64, tel. (94) 341 92 67
2. Dzienny Dom Pogodna Jesień „Senior+” ul. Teligi 4, tel. (94) 717 08 98

Więcej informacji nt. funkcjonowania i oferty dziennych domów pomocy można uzyskać na stronie:

http://cus.koszalin.ibip.pl/public/?id=190390  

Domy pomocy społecznej

W sytuacji braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej (DPS) to instytucja, której zadaniem jest między innymi zapewnienie - osobom tego wymagającym - całodobowej opieki, zamieszkania, wyżywienia, pomocy
w podstawowych, najważniejszych czynnościach życiowych.

Aby ubiegać się o przyjęcie do domu pomocy społecznej należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej. Należy przy tym pamiętać, że osobę kieruje się do domu pomocy społecznej na jej wniosek (przy świadomym wyrażeniu woli) lub jej przedstawiciela ustawowego.

Następnym krokiem jest spotkanie z pracownikiem socjalnym, który przeprowadzi wywiad środowiskowy i sprawdzi sytuację zdrowotną, materialną i życiową danej osoby. W dalszej kolejności należy skompletować niezbędną dokumentację (m.in. zaświadczenia lekarskie, zaświadczenie o dochodach albo decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia).

Na podstawie skompletowanej dokumentacji właściwy Ośrodek wyda decyzję o skierowaniu
i umieszczeniu w domu pomocy społecznej lub odmówi takiego skierowania.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Opłata zostaje ustalona w formie decyzji administracyjnej.

W pierwszej kolejności koszty pobytu w placówce pokrywa mieszkaniec. Mieszkaniec płaci nie więcej niż 70% swojego dochodu.

Jeżeli mieszkaniec nie jest w stanie uiścić pełnej opłaty za dps to koszty obciążają kolejno małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodziców).

Wysokość opłat ponoszonych przez osoby zobowiązane określa art. 61 ustawy o pomocy społecznej określając, że:

a) w przypadku gdy małżonek, wstępni, zstępni są osobami samotnie gospodarującymi, a ich dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, to kwota dochodu, która pozostanie po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium (tj. 2.328,00 zł),

b) w przypadku gdy małżonek, wstępni, zstępni są członkami rodziny, a posiadany dochód na osobę rodzinie jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, kwota pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 1.800,00 zł);

W przypadku gdy rodzina nie jest w stanie ponosić odpłatności lub gdy osoba skierowana do domu pomocy społecznej nie ma osób zobowiązanych do pomocy, różnicę pomiędzy opłatą osoby skierowanej a kosztem pobytu ponosi gmina, z której osoba została skierowana.

Informacje dotyczące kierowania mieszkańców Koszalina do domów pomocy społecznej znajdują się na stronie:

http://cus.koszalin.ibip.pl/public/?id=190390

 

Trwa ładowanie...
Szukaj
about:blank
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x