Komórki organizacyjne

Strona głównaKomórki organizacyjne Osoby starsze i niepełnosprawne

Osoby starsze i niepełnosprawne

Osoby starsze i niepełnosprawne

Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych

al. Monte Cassino 2,

75- 412 Koszalin

Barbara Karmazyn – Gawęda - Kierownik działu

e-mail: osn@cuskoszalin.eu

tel. (94) 316-03-42

pokój nr 219-228 – pracownicy socjalni, tel. (94) 316-04-10 (pracownik dyżurny).

 

Do zadań Działu ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych należy:

1. rozpoznawanie potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,

2. kwalifikowanie ww. osób do uzyskania pomocy w formie: usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pobytu w dziennym domu pomocy, środowiskowym domu samopomocy, umieszczenia w domu pomocy społecznej,

3. ustalanie odpłatności za ww. pomoc.

 

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Zakres usług, uzależniony od rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności, obejmuje:

1. czynności pielęgnacyjne – karmienie, mycie, ubieranie, zmiana bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie odleżynom i odparzeniom itp.,

2. czynności gospodarcze – zakup artykułów spożywczych, przygotowanie posiłku lub jego dostarczanie, utrzymanie w czystości sprzętu gospodarstwa domowego, sanitarnego
i pomieszczenia, w którym podopieczny przebywa, pranie odzieży, palenie w piecu itp.,

3. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Nadrzędnym celem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest:

1. kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,

2. motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,

3. nabywanie umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych,

4. asystowanie w codziennych czynnościach życiowych,

5. wspieranie psychologiczno – pedagogicznego i edukacyjno – terapeutycznego, zmierzającego do aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

 

 

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, ustalana jest w trakcie rodzinnego wywiadu środowiskowego i uzależniona jest od wysokości dochodów osoby samotnie gospodarującej lub rodziny ubiegającej się o pomoc.

Więcej informacji nt. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych znajduje się na stronie: http://cus.koszalin.ibip.pl/public/?id=188719

 

Świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w miejscu zamieszkania

Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno – pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem. Wsparcie udzielane w postaci usług sąsiedzkich może zostać przyznane osobie samotnej (tj. samotnie gospodarującej, niepozostającej w związku małżeńskim i nieposiadającej wstępnych ani zstępnych),  która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi sąsiedzkie są bezpłatne.

 

We wniosku o przyznanie wsparcia w formie usług sąsiedzkich, możliwe jest wskazanie osoby/sąsiada, który będzie realizował ww. pomoc.

 

Świadczeniem usług sąsiedzkich będą mogły zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania:

1) ukończyły 18. rok życia,

2) nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,

3) nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,

4) oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,

5) zamieszkują w okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi,

6) przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

7) zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.

 

Więcej informacji nt. usług sąsiedzkich znajduje się na stronie Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie http://cus.koszalin.ibip.pl/public/?id=188719

 

Dzienne domy pomocy

Dzienne Dom Pomocy przeznaczone są dla osób w wieku +60, będących mieszkańcami Koszalina,
o ograniczonej sprawności psychofizycznej wymagających wsparcia ze względu na wiek, trudną sytuację materialną lub rodzinną, szukających kontaktu i przyjaźni oraz pragnących w ciekawy
i pożyteczny sposób zagospodarować wolny czas. Osoba ubiegająca się o pobyt w Dziennym Domu Pomocy jest zobowiązana do wypełnienia formularza w ramach rekrutacji wstępnej, przed złożeniem wniosku

1. Dzienny Dom Pomocy "Złoty Wiek", ul. Piłsudskiego 64, tel. (94) 341-92-67,

2. Dzienny Dom Pogodna Jesień „Senior+”, ul. Teligi 4, tel. (94) 717-08-98.

Więcej informacji nt. funkcjonowania i oferty dziennych domów pomocy można uzyskać na stronie: http://cus.koszalin.ibip.pl/public/?id=190390

 

Klub Różany Zakątek „Senior +”

Klub przeznaczony jest dla osób w wieku +60, będących mieszkańcami Koszalina, nieaktywnych zawodowo, samodzielnych w zakresie samoobsługi, pragnących w ciekawy i pożyteczny sposób zagospodarować wolny czas.

Klub Różany Zakątek „Senior +”, ul Łużycka 32, tel. (94) 717-09-19.

Więcej informacji na stronie: http://dps.koszalin.ibip.pl/public/?id=245762

 

Domy pomocy społecznej

W sytuacji braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej (DPS) to instytucja, której zadaniem jest między innymi zapewnienie – osobom tego wymagającym - całodobowej opieki, zamieszkania, wyżywienia, pomocy
w podstawowych, najważniejszych czynnościach życiowych.

Aby ubiegać się o przyjęcie do domu pomocy społecznej należy złożyć wniosek w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie. Należy przy tym pamiętać, że osobę kieruje się do domu pomocy społecznej na jej wniosek (przy świadomym wyrażeniu woli) lub jej przedstawiciela ustawowego.

Następnym krokiem jest spotkanie z pracownikiem socjalnym, który przeprowadzi wywiad środowiskowy i ustali sytuację zdrowotną, materialną i życiową danej osoby. W dalszej kolejności należy skompletować niezbędną dokumentację (m.in. zaświadczenia lekarskie, zaświadczenie
o dochodach albo decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia).

Na podstawie skompletowanej dokumentacji Centrum wyda decyzję o skierowaniu i umieszczeniu w domu pomocy społecznej lub odmowie takiego skierowania.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Opłata zostaje ustalona w formie decyzji administracyjnej.

W pierwszej kolejności koszty pobytu w placówce pokrywa mieszkaniec. Mieszkaniec płaci nie więcej niż 70% swojego dochodu.

Jeżeli mieszkaniec nie jest w stanie uiścić pełnej opłaty za dps to koszty obciążają kolejno małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodziców).

Wysokość opłat ponoszonych przez osoby zobowiązane określa art. 61 ustawy o pomocy społecznej tj:

a) w przypadku gdy małżonek, wstępni, zstępni są osobami samotnie gospodarującymi, a ich dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, to kwota dochodu, która pozostanie po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium (tj. 2.328,00 zł),

b) w przypadku gdy małżonek, wstępni, zstępni są członkami rodziny, a posiadany dochód na osobę rodzinie jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, kwota pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 1.800,00 zł).

W przypadku gdy rodzina nie jest w stanie ponosić odpłatności lub gdy osoba skierowana do domu pomocy społecznej nie ma osób zobowiązanych do pomocy, różnicę pomiędzy opłatą osoby skierowanej a kosztem pobytu ponosi gmina, z której osoba została skierowana.

Informacje dotyczące kierowania mieszkańców Koszalina do domów pomocy społecznej znajdują się na stronie: http://cus.koszalin.ibip.pl/public/?id=190390

 

 

Przyznawanie pobytu w środowiskowych domach samopomocy

- „Odrodzenie”, ul. Odrodzenia 34, tel. (94) 341-92-71/341-91-72,

- „Przyszłość”, ul. Zwycięstwa 119, tel. (94) 341-92-93.

Środowiskowe Domy Samopomocy „Odrodzenie” i „Przyszłość” w Koszalinie przeznaczone są dla osób w wieku od 18 do 60 roku życia, przewlekle chorych psychicznie lub z przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych oraz trudnościami w samodzielnej egzystencji
i funkcjonowaniu społecznym.

- Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Budowniczych 6, tel. (94) 716-09-77.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Koszalinie przeznaczony dla osób w wieku od 18 do 60 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności), mających trudności w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym.

Trwa ładowanie...
Szukaj
about:blank
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x