Komórki organizacyjne

Strona głównaKomórki organizacyjne Dział Wspierania Rodziny

Dział Wspierania Rodziny

Dział Wspierania Rodziny
al. Monte Cassino 2, 
75- 412 Koszalin

Kierownik - Magdalena Seniuk-Dziekańska
email: dwr@cuskoszalin.eu
tel. (94) 316 04 03

 

Zespół ds. Asysty Rodzinnej

Tel. (94) 316 03 72

Asystent rodziny pomaga i wspiera rodziny w przezwyciężeniu trudności związanych z opieką
i wychowaniem małoletnich dzieci. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny lub jego powrót do rodziców, jeżeli już zostało umieszczone poza rodziną
oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie.

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny,
 • motywowanie rodziców do udziału w zajęciach grupowych, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności przez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych
  dla rodziców i dzieci;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, monitorowanie funkcjonowania rodziny
  po zakończeniu pracy z rodziną
 • sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum, instytucjami i placówkami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
 • realizowanie zadań określonych w Ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

 

WSPARCIE DLA KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”

Jeżeli jesteś:

 • kobietą w ciąży, zwłaszcza z powikłaniami, która spodziewa się dziecka z poważnymi problemami zdrowotnymi, ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo o nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu dziecka,
 • kobietą, której dziecko nie przeżyło ciąży lub porodu albo zmarło wkrótce po urodzeniu,
 • rodzicem dziecka niepełnosprawnego

możesz ubiegać się o:

 • wsparcie w postaci asystenta rodziny,
 • wsparcie finansowe, w tym jednorazowe świadczenie 4000 zł (złożenie wniosku do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka),
 • wsparcie psychologiczne oraz prawne,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, czy też turnusu rehabilitacyjnego z funduszy PFRON.

Należy również pamiętać, że podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka.

 

W CELU UZYSKANIA POMOCY MOŻNA ZGŁOSIĆ SIĘ DO:

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie

al. Monte Cassino 2,

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 lub pod nr telefonów:

 • Dział Wspierania Rodziny – 94 316 03 72,
 • Biuro Obsługi Klienta (BOK) – 94 316 03 32, 94 316 03 66, 94 316 03 76,
 • PFRON – 94 316 03 07.

 

Zespół Pracy Socjalnej

Tel. (94) 316 03 89, (94) 316 03 72, (94) 316 04 25

Praca socjalna  świadczona jest rodzinom, bez względu na posiadany dochód i jest dostosowana
do rozpoznanych potrzeb rodziny. Celem pracy socjalnej, w większości sytuacji, jest zmiana sytuacji/funkcjonowania rodziny oraz jej otoczenia.

 

Do zadań Zespołu Pracy Socjalnej należy w szczególności:

 

 • prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc rodzinom we wzmocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, podejmowanie działań i inicjatyw prowadzących
  do zaspokojenia potrzeb w środowisku,
 • prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami biologicznymi dzieci przebywających w pieczy zastępczej, w celu powrotu dzieci pod opiekę rodziców,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych pod kątem przyznania asystenta rodziny,
 • prowadzenie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym procedury „Niebieskie Karty”,
 • opracowywanie i wdrażanie programów pomocy rodzinie,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz Sądem Rodzinnym
  w zakresie prowadzonych spraw.

 

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy i Poradnictwa Specjalistycznego

 

Koordynator/Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - Dorota Markowska

e-mail: zpps@cuskoszalin.eu

tel. (94) 316 03 01

 

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy i Poradnictwa Specjalistycznego

al. Monte Cassino 2, III piętro, pok. 309, 310, 302, 326, 327, 328
75 - 412 Koszalin

 

            Specjaliści Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy i Pomocy Specjalistycznej podejmują  działania interwencyjne w związku ze zgłoszeniami przemocy w rodzinie oraz w oparciu
o procedurę "Niebieskie Karty", a także udzielają informacji na temat: praw osób będących ofiarami przemocy, możliwości skorzystania z bezpłatnego schronienia, uzyskania pomocy finansowej
i rzeczowej. Informują o możliwości skorzystania z programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a także o możliwości podjęcia leczenia odwykowego, skorzystania z indywidualnego wsparcia psychologicznego, prawnego i pedagogicznego. Prowadzona jest także praca socjalna, polegająca na wzmacnianiu i motywowaniu osób uwikłanych w przemoc
do podejmowania działań, które mogą wpłynąć na zmianę ich trudnej sytuacji życiowej. W ramach podejmowanych działań specjaliści Zespołu współpracują z przedstawicielami innych służb
i instytucji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także stanowią obsługę administracyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Konsultacje i zgłoszenia dotyczące przemocy w rodzinie – pokój 309 lub 302

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – 7.00 – 15.00

tel. 94 316 03 01 (pok. 309), 94 316 03 02 (pok. 302)

 

Ze względu na stan epidemii i obostrzenia związane z COVID-19, zgłoszenia dotyczące przemocy
w rodzinie przyjmowane są w formie telefonicznej.

 

            Specjaliści Zespołu oferują także pomoc  psychologiczną i pedagogiczną osobom
i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

            Pomoc specjalistyczna obejmuje osoby i rodziny pozostające w trudnej sytuacji życiowej
z powodu nieumiejętności  poradzenia sobie w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, problemów natury psychologicznej lub innych dysfunkcji powodujących nieprawidłowe funkcjonowanie
w środowisku. W ramach swojej pracy specjaliści udzielają porad, prowadzą konsultacje i diagnozy. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla dzieci i osób dorosłych realizowana jest w formie spotkań indywidualnych oraz w ramach prowadzonych zajęć grupowych. Specjaliści udzielają wsparcia i pomocy dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej oraz osobom sprawującym rodziną pieczę zastępczą, opiniują kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także biorą udział w dokonywaniu okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinie zastępczej oraz oceny rodziny zastępczej.

 

Ze względu na stan epidemii i obostrzenia związane z COVID-19, pomoc specjalistyczna
jest realizowana głównie za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość. Osobiste spotkanie ze specjalistą możliwe jest w sytuacjach szczególnych, po uprzednim telefonicznym umówieniu się. Na wizytę w Centrum wybierz się zaopatrzony/a w maskę ochronną.

 

Pedagog Krystyna Husak – pokój 326

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – godz. 7.00 – 15.00

tel. 94 316 03 14

 

Psycholog Mateusz Oleś – pokój 328

poniedziałek, wtorek, piątek – godz. 7.00 – 15:30

środa – godz. 7.00 – 12.00

czwartek – godz. 11.00 – 15.30

tel. 94 316 03 19

 

Psycholog Andrzej Błahut – pokój 327

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – godz. 7.00 – 15.00

tel. 94 316 03 27

 

Ze względu na stan epidemii i obostrzenia związane z COVID-19, zawieszone do odwołania zostały:

 

- Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie,

- Grupa wsparcia dla opiekunów zastępczych,

- Grupa terapeutyczna dla rodzin biologicznych,

- Grupa terapeutyczna dla młodzieży,

- Grupa terapeutyczna dla dzieci.

Trwa ładowanie...
Szukaj
about:blank
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x