Komórki organizacyjne

Strona głównaKomórki organizacyjne Wspieranie Rodziny, Asysta Rodzinna, Przemoc i Poradnictwo

Wspieranie Rodziny, Asysta Rodzinna, Przemoc i Poradnictwo

Dział Wspierania Rodziny

al. Monte Cassino 2, 
75- 412 Koszalin

Kierownik - Magdalena Seniuk-Dziekańska
e-mail: dwr@cuskoszalin.eu
tel. (94) 316 04 03

 

Zespół ds. Asysty Rodzinnej

Tel. (94) 316 03 72

 

Asystent rodziny wspiera i pomaga rodzinom, w których występują trudności w opiece i wychowaniu dzieci do 18 r.ż. Może pracować również z rodziną, w sytuacji gdy dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej. Współpraca z asystentem rodziny odbywa się za zgodą i aktywnym udziale rodziny, bez wyręczania jej. Asystent nie udziela pomocy finansowej.

Głównym zadaniem asystenta rodziny jest podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców/opiekunów dzieci, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym
np. motywowanie rodziny do realizowania wizyt lekarskich z dziećmi, obowiązkowych szczepień, dbanie o higienę dzieci, wsparcie w znalezieniu warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie, przeprowadzenie treningu w zakresie opieki nad dziećmi, systematycznego utrzymywania kontaktu z kadrą pedagogiczną placówek, do których uczęszczają dzieci,
pomoc w kontaktach ze specjalistami, instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, regulowanie opłat na bieżąco, pomoc w poszukiwaniu pracy i utrzymaniu zatrudnienia.
Wszystkie te działania mają na celu to,
aby rodzina w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci oraz stwarzała im optymalne warunki do prawidłowego rozwoju.

Asystent rodziny kończy pracę, gdy zakładane w planie pracy z rodziną efekty zostały osiągnięte, ale również z innych powodów, tj. rezygnacji rodziny z usługi asystenta, istotnej sytuacji losowej uniemożliwiającej realizację dalszej pracy asystenta, braku współpracy rodziny z asystentem, braku zaangażowania ze strony rodziny w realizację planu pracy.

Po zakończeniu współpracy z rodziną asystent prowadzi monitoring rodziny przez okres 6 miesięcy.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny,
 • motywowanie rodziców do udziału w zajęciach grupowych, mających na celu, kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności przez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych
  dla rodziców i dzieci,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, monitorowanie funkcjonowania rodziny
  po zakończeniu pracy z rodziną,
 • sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum, instytucjami i placówkami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

WSPARCIE DLA KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”

Jeżeli jesteś:

 • kobietą w ciąży, zwłaszcza z powikłaniami, która spodziewa się dziecka z poważnymi problemami zdrowotnymi, ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo o nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu dziecka,
 • kobietą, której dziecko nie przeżyło ciąży lub porodu albo zmarło wkrótce po urodzeniu,
 • rodzicem dziecka niepełnosprawnego

możesz ubiegać się o:

 • wsparcie w postaci asystenta rodziny,
 • wsparcie finansowe, w tym jednorazowe świadczenie 4000 zł (złożenie wniosku do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka),
 • wsparcie psychologiczne oraz prawne,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, czy też turnusu rehabilitacyjnego
  z funduszy PFRON.

Należy również pamiętać, że podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie,
które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka.

W CELU UZYSKANIA POMOCY MOŻNA ZGŁOSIĆ SIĘ DO:

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie

al. Monte Cassino 2,

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 lub pod nr telefonów:

 • Zespół ds. Realizacji Zadań z Zakresu Pomocy Społecznej – 94 316 03 60,
 • Dział Wspierania Rodziny – 94 316 03 72,
 • Biuro Obsługi Klienta (BOK) – 94 316 03 32, 94 316 03 66, 94 316 03 76,
 • PFRON – 94 316 03 07.

 

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy i Poradnictwa Specjalistycznego

 

Koordynator/Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - Dorota Markowska

e-mail: zpps@cuskoszalin.eu

tel. (94) 316 03 01

 

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy i Poradnictwa Specjalistycznego

al. Monte Cassino 2, III piętro, pok. 303, 302, 331, 310, 326, 327, 328
75 - 412 Koszalin

 

            Specjaliści Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy i Pomocy Specjalistycznej podejmują  działania interwencyjne w związku w oparciu o procedurę "Niebieskie Karty", a także udzielają informacji na temat: praw osób doznających przemocy, możliwości skorzystania z bezpłatnego schronienia, uzyskania pomocy finansowej i rzeczowej. Informują o możliwości skorzystania
z programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową, a także
o możliwości podjęcia leczenia odwykowego, skorzystania z indywidualnego wsparcia psychologicznego, prawnego i pedagogicznego. Prowadzona jest także praca socjalna, polegająca na wzmacnianiu i motywowaniu osób uwikłanych w przemoc do podejmowania działań,
które mogą wpłynąć na zmianę ich trudnej sytuacji życiowej. W ramach podejmowanych działań specjaliści Zespołu współpracują z przedstawicielami innych służb i instytucji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, a także stanowią obsługę administracyjno
– techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Konsultacje dotyczące przemocy domowej – pokój 303 lub 302 lub 331

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – 7.00 – 15.00

tel. 94 316 03 01 (pok. 303), 94 316 03 02 (pok. 302), 94 316 03 57 (pok. 331)

 

            Specjaliści Zespołu oferują także pomoc  psychologiczną i pedagogiczną osobom
i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

            Pomoc specjalistyczna obejmuje osoby i rodziny pozostające w trudnej sytuacji życiowej
z powodu nieumiejętności  poradzenia sobie w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, problemów natury psychologicznej lub innych dysfunkcji powodujących nieprawidłowe funkcjonowanie
w środowisku. W ramach swojej pracy specjaliści udzielają porad, prowadzą konsultacje i diagnozy. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla dzieci i osób dorosłych realizowana jest w formie spotkań indywidualnych oraz w ramach prowadzonych zajęć grupowych. Specjaliści udzielają wsparcia i pomocy dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej oraz osobom sprawującym rodziną pieczę zastępczą, opiniują kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także biorą udział w dokonywaniu okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinie zastępczej oraz oceny rodziny zastępczej.

 

Pedagog Krystyna Husak – pokój 326, tel. 94 316 03 14

poniedziałek, wtorek - godz. 7.00 – 15.00

środa, czwartek - godz. 10.00 – 18.00

piątek – godz. 7.00 – 15.00

 

Psycholog Mateusz Oleś – pokój 328, tel. 94 316 03 19

poniedziałek, piątek - godz. 7.30 – 15.00

wtorek - godz. 7.30 – 15.30

środa – godz. 7.00 – 12.00

czwartek – godz. 11.00 – 18.00

 

Psycholog Andrzej Błahut – pokój 327, tel. 94 316 03 27

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - godz. 7.00 – 15.00

środa - godz. 10.00 – 18.00

 

Grupa terapeutyczna dla dzieci – czwartek, godz. 16.00 - 18.00

Grupa terapeutyczna dla młodzieży – środa, godz. 16.00 - 18.00

Trwa ładowanie...
Szukaj
about:blank
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x